Verplichte certificaten en attesten voor mijn woning

Wanneer je een woning wil (ver)kopen of (ver)bouwen, is het nodig dat je over de nodige documenten beschikt.


We zetten de voornaamste verplichte certificaten en attesten hieronder even op een rijtje.

STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
Om te beginnen is het uiteraard nodig dat je voor een nieuwbouwproject en voor heel wat renovatiewerken over een stedenbouwkundige vergunning beschikt. Op http://www.ruimtelijkeordening.be kan je nagaan of je voor je project een vergunning nodig hebt of niet. Koop je een woning, ga dan zeker na of het om een vergund gebouw gaat of niet.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Een eigenaar die zijn woning verkoopt of verhuurt, heeft er alle baat bij dat deze zo energiezuinig mogelijk is. Eigenaars die hun woning willen verkopen of verhuren moeten namelijk over een energieprestatiecertificaat (kortweg EPC) beschikken. Zo’n energieprestatiecertificaat legt op zich geen eisen op, maar informeert de kandidaat-kopers en kandidaat-huurders over het energieverbruik. Hoeveel energie er bij een gemiddeld leefpatroon verbruikt zal worden, wordt uitgedrukt door een getal. Met dit getal kan de koper of huurder dan op een eenvoudige wijze de woning vergelijken met wat een “gemiddelde”, een “energetisch slechte” en een “energetisch goede” woning verbruikt. De koper of verhuurder krijgt hierbij ook een indicatie van de te verwachten energiekosten. Een energiezuinige woning zal dus bij verkoop of verhuur meer waard zijn dan een gelijkaardige energieverslindende woning. Een energieprestatiecertificaat kan je laten opmaken door een energiedeskundige die daarvoor een erkenning heeft gekregen van de Vlaamse overheid. Het EPC blijft 10 jaar geldig. Op http://www.epcdeskundigen.be vind je hierover meer informatie en contactgegevens van energiedeskundigen. De opmaak van een energieprestatiecertificaat kost tussen de 200 en de 500 euro. Wie recent een nieuwbouwwoning of drastische verbouwingen realiseerde, ontving bij de EPB-aangifte al een document waarop ondermeer het E-peil van de woning vermeld staat. Ook dit document wordt als geldig energieprestatiecertificaat beschouwd in het kader van deze reglementering. In dat geval hoef je dus geen bijkomend certificaat te laten opmaken.

ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING
Sinds 2006 is in Vlaanderen de energieprestatieregelgeving van kracht, ook wel eens de EPB-regelgeving genoemd. Deze regelgeving legt eisen op aan gebouwen op vlak van EnergiePrestaties (het energieverbruik moet beperkt worden) en het Binnenklimaat (er moet voldoende comfort zijn: voldoende verse lucht in de lokalen, niet té warm, …). Deze regelgeving is niet alleen van toepassing bij alle nieuwbouwvergunningen, maar ook bij verbouwingen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of meldingsplicht nodig is én waarbij tussenkomst van een architect verplicht is. Als bouwheer ben je verplicht om voor de start van de werken een ‘EPB-verslaggever’ aan te stellen. Dat kan de architect zijn, of een andere architect of ingenieur. Deze verslaggever maakt een ‘startverklaring’ op. Dat is een document waarop de startdatum van het project vermeld staat, net als zijn of haar aanstelling als verslaggever en ook de rekenresultaten van uw bouwproject.
Na afloop van de werken en uiterlijk 6 maanden na de eerste ingebruikname van het gebouw, moet u aantonen dat uw project voldoet aan de energieprestatieregelgeving. De EPB-verslaggever maakt hiervoor een berekening op basis van de uitgevoerde werken, gebruikte materialen, installaties, … Dit resulteert in een ‘EPB-aangifte’, die u ontvangt samen met het energieprestatiecertificaat. Dat laatste is een document waarop het behaalde E-peil duidelijk vermeld staat. Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van een woning. Het wordt berekend met een speciaal hiervoor ontworpen softwarepakket. Dit getal mag voor woningen waarvoor de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt vanaf 1 januari 2014 maximaal E60 bedragen. Bovendien moet je vanaf dan ook een minimale hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen halen (zonneboiler, warmtepomp, ...). Het maximale E-peil zal voor nieuwbouw de komende jaren geleidelijk aan verder zakken. Zorg er dus voor dat je woning binnenkort niet al verouderd is!
Het is belangrijk dat je al van in de ontwerpfase rekening houdt met de energieprestatieregelgeving. Je overlegt dus best al van bij de conceptfase met je architect welke maatregelen zullen genomen worden om aan de energieprestatieregelgeving te voldoen. Gegevens van EPB-verslaggevers vind je op http://www.epb-verslaggever.be

BODEMATTEST
Bij de verkoop van een grond of woning is een bodemattest nodig. Bedoeling van het bodemattest is te voorkomen dat je een verontreinigde grond koopt zonder het te weten. Dit attest kan aangevraagd worden bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Dit wordt vaak aangevraagd door de notaris of de makelaar in opdracht van de verkoper. Een bodemattest kost 30 euro per kadastraal perceel.

KEURING WATER
Sinds enkele jaren is er de verplichte keuring die de binneninstallatie moet ondergaan.
Deze verplichting geldt zowel bij nieuwbouw als bij grote verbouwingswerken van sanitaire (watervoorzienings)installaties. De keuring kan gebeuren door de drinkwatermaatschappij of door een extern keuringsorganisme, dat eventueel ook de gas- en elektriciteitsinstallatie kan keuren. Richtprijs voor de waterkeuring is zo’n 100 euro.

KEURING AARDGAS
Bij een nieuwbouwwoning of bij een aanpassing van de gasinstallatie heb je een positief keuringsattest nodig om aangesloten te worden op het distributienet. Richtprijs bedraagt zo’n 100 euro.

KEURING STOOKOLIETANK
Als je een woning verkoopt die verwarmd wordt met stookolie, moet je de koper ook een attest bezorgen waaruit blijkt dat de woning over een gekeurde tank beschikt. Volgens de VLAREM-wetgeving moet een ondergrondse metalen tank om de drie jaar gekeurd worden, een ondergrondse tank in polyester of prefabbeton om de vier jaar en een bovengrondse tank om de vijf jaar. Deze controle moet gebeuren door een erkend brandertechnicus die in het bezit is van een geldig en erkend attest inzake de controle en het onderhoud van stookolietanks.

ROOKMELDERS
Vanaf juni 2009 is niet langer een attest nodig om aan te tonen dat er een rookmelder aanwezig is. Wel moet voortaan bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning aangegeven worden waar de rookmelder of rookmelders geplaatst zullen worden.
Terug naar: Andere veel gestelde vragen Terug naar weetjes